Bestuur

Mevrouw M. (Monique) Boeijen is als directeur-bestuurder van Actium onder meer verantwoordelijk voor de gekozen strategie, het naleven van relevante wet- en regelgeving, de realisatie van de doelstellingen en de financiering van de organisatie. Haar taken en verantwoordelijkheden als bestuurder zijn in de statuten van Actium omschreven en vastgelegd. Dit is verder uitgewerkt in het ‘Bestuursreglement stichting Actium’. Je vindt er uitgebreide informatie over taken en bevoegdheden, de werving, selectie en (her)benoeming, de bezoldiging en de samenwerking met de Raad van Commissarissen (RvC).

De arbeidsrelatie tussen Actium en haar bestuurder is voor onbepaalde tijd. De benoeming is geregeld bij Wet en geldt voor vier jaar. Na die vier jaar kan tot herbenoeming over gegaan worden. Daar is een (wettelijke) procedure aan verbonden. Er zit geen maximum aan het aantal herbenoemingen voor een bestuurder.