Good governance

Actium staat midden in de samenleving en werkt aan de huisvesting voor mensen met een lager inkomen of mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dat doen we in een krappe woningmarkt met geld dat maatschappelijk bestemd is. We vinden het daarom belangrijk om open en transparant te zijn, over wat we doen en waarom we dat doen. We hanteren en ondersteunen, als lid van onze branchevereniging Aedes en lid van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW), daarbij de principes van de ‘Governancecode woningcorporaties 2020’.

Good Governance gaat onder meer over goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Onze directeur-bestuurder en de raad van commissarissen (RvC) van Actium geven invulling aan de afspraken in de Governancecode en leggen hierover verantwoording af. Ben je van mening dat Actium zich ten onrechte niet aan bepaalde gedragsregels uit de Governancecode houdt, dan vragen wij je om ons dit te laten weten.  

Visie op bestuur en toezicht

In de Governancecode is onder meer afgesproken dat bestuur en raad van commissarissen gezamenlijk een visie op bestuur en toezicht formuleren. Los van deze wettelijke verplichting vinden zowel de raad van commissarissen als de directeur-bestuurder van Actium het waardevol om vast te leggen hoe inhoud wordt gegeven aan het toezicht en het besturen van Actium en aan de onderlinge samenwerking. Je leest erover in de ‘visie op bestuur en toezicht’. Daarbij zijn wij van mening dat niet alleen de gemaakte afspraken belangrijk zijn, maar juist ook het proces waarlangs deze afspraken worden gemaakt en geëvalueerd van meerwaarde is in een constructieve samenwerking.