Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Actium. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in de statuten van Actium omschreven. Dit is verder uitgewerkt in het reglement voor de raad van commissarissen. Je vindt in dit reglement onder meer een uitgebreide toelichting op de taken en bevoegdheden van de raad, afspraken over (her)benoemingen en de samenwerking met de bestuurder. Hier vind je het rooster van aftreden en beroep/nevenfuncties.

Leden en samenstelling van de raad

De RvC bestaat uit zes personen dit zijn van links naar rechts: mevrouw Astrid Veldhuizen (vicevoorzitter), de heer Leo Bosdijk, mevrouw Denisa Kasová, de heer Jacob Bruintjes (voorzitter), mevrouw Yvonne Geerdink, en de heer Anne van der Heide.


In de raad is kennis aanwezig omtrent de thema’s: Volkshuisvesting, Vastgoedbeheer- en ontwikkeling, Financieel/Economisch/Fiscaal, Juridisch/bestuurlijk, Management & Organisatie en Wonen & Zorg. Deze gebieden zijn verder uitgewerkt in het ‘Profiel voor de Raad van Commissarissen’. De raad is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad heeft twee specifieke commissies: de auditcommissie, en de remuneratie- en selectiecommissie.