Privacy & AVG

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.

Wat houdt de AVG in?

De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens. De verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Iedereen die met persoonsgegevens werkt, dient passende maatregelen te nemen om deze te beschermen. Dat betekent dat er alleen de benodigde gegevens verzameld mogen worden en dat de toegang tot de gegevens is beperkt.

Welke gegevens verzamelt Actium?

Wij leggen in het kader van onze dienstverlening gegevens vast. Denk hierbij aan gegevens voor een goede inschrijving als woningzoekende, het sluiten van een huurovereenkomst of het innen van de huur. Actium gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar activiteiten, haar dienstverlening en om huurders, woningzoekenden en relaties van haar diensten op de hoogte te houden. In onze Privacyverklaring  leest u uitgebreider hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Voldoen wij al aan de nieuwe wetgeving?

We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons aan de regels. Dat deden we altijd al. De onderliggende verplichtingen vanuit de AVG vergen vooral ook administratief het nodige werk. Bijvoorbeeld verwerkingsovereenkomsten voor leveranciers en de registratie. Daarmee zijn we goed op weg. Onze computersystemen zijn goed beschermd. In onze email-berichten vragen wij aandacht voor vertrouwelijkheid van gegevens en het te melden als er iets fout gaat. Voor een goede uitvoering heeft Actium twee expertise rollen benoemd, die van security officer en die van privacy-offer.

Meldplicht

Mocht er sprake zijn van een ‘datalek’, dan informeren wij uiteraard de betrokkenen en maken er - als dat nodig is - ook melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Ap). Gelukkig is dat tot dusver niet voorgekomen.

Vragen?

Heeft u vragen over de AVG? Dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer via onderstaande contactgegevens.

Stichting Actium
T.a.v. de Privacy Officer
Portugallaan 10
9403 DS Assen
info@actiumwonen.nl
0592 400 100